Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Høringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilRegionsrådets afgørelse vedr. tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark

Regionsrådets afgørelse vedr. tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark

Regionsrådet har besluttet ikke at vedtage tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune. Man kunne klage over afgørelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret offentligt, hvilket var den 2. marts.

Tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 vedtages ikke

Regionsrådet har på regionsrådsmødet mandag d. 27. februar 2017 besluttet ikke at vedtage  tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune.

Regionrådets behandling af sagen på mødet den 27. februar 2017 kan findes her:

https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/vis?id=56ed90ba-95a0-44f0-9d19-23bc11249e13&iframe=true&punktid=2b1424d8-4c4e-4e21-8736-09e379e31220

Find kopi af afgørelse (PDF)

Klageregler

Der kunne klages over Regionsrådets afgørelse inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt.

Fristen for at klage var torsdag d. 30. marts 2017.

Der kunne dog kun klages over retlige forhold.

Hvem kunne klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af Råstoflovens § 15. Klageberettigede er :

  • Adressaten for afgørelsen
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
  • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Sådan klager du over en afgørelse

En eventuel klage sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk er der et link til klageportalen. Her er der også en vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til at klagen ikke indgives gennem portalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til regionen. Regionen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om anmodningen kan imødekommes.


Siden er sidst opdateret 1-6-2023
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring